REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

                                                                                                                          § 1.

                                                                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu dot. 11. Edycji Festiwalu     Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych, tj. (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) jest niezbędne do udziału Uczestnika w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/festival.ethniesy (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji, wyjaśnień na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

                                                                                                                        § 2.

                                                                                               UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być  wyłącznie osoby fizyczne, od 16 – roku życia,  konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego,   posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik biorąc udział w konkursie jednocześnie oświadcza, że:

a.       jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b.      zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c.       wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d.      zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e.      wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f.       jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

                                                                                                                        § 3.

                                                                                                              NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 2. Nagrodą jest:

a)      za zajęcie I miejsca – karnet dla dwóch osób na 11. edycję Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy,

b)      za zajęcie II miejsca – karnet dla jednej osoby na 11. edycję Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy,

c)       za zajęcia III miejsca - bilet na jeden dzień (do wyboru) dla 1 osoby.

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Dodatkowo 7 wybranych prac weźmie udział w wystawie dedykowanej 11. edycji Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy. Uczestnicy wybranych prac, zostaną poinformowani o zasadach organizacji wystawy w osobnych prywatnych wiadomościach za pomocą portalu Facebook.
 3. Organizator ma prawo do odwołania organizacji wystawy bez podawania przyczyny.
 4. Zwycięzca/y mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

                                                                                                                         § 4.

                                                                                    MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/festival.ethniesy    
 2. Konkurs trwa od dnia 07.02 2024  do 14.02 do  godz. 12:00
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
      Organizatora pod adresem www.facebook.com/festival.ethniesy

 

                                                                                                                      § 5.

                                                                              ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia, które ilustruje hasło 11. Edycji Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy – „Bezkresny krajobraz” oraz opublikowanie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie 2 zdjęcia, według poniższych parametrów:

a)      zdjęcia w formacie kwadratowym,

b)      zdjęcia ostre/wysokiej jakości, aby uniknąć rozmycia lub pikselizacji podczas powiększania,

c)       zalecana rozdzielczość  minimum 150 dpi (punkty na cal), aby zapewnić wysoką jakość z myślą o docelowym druku w formacie 100x100 cm.

d)      akceptowane są popularne formaty plików, takie jak JPEG lub PNG, zapewniające łatwość udostępniania i przetwarzania zdjęć.

 1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie prac konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny     sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz  teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy     Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.ethniesy.com    

 

                                                                                                                § 6.

                                                          WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik konkursu, musi mieć ukończone 16 lat, najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu.  
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców i 7 dodatkowych prac biorących udział w wystawie.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w osobnym poście na stronie www.facebook.com/festival.ethniesy
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – www.facebook.com/festival.ethniesy   wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

10. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną
osobę wskazaną przez komisję.

11. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

12. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka  na adres wskazany przez Uczestnika.

                                                                                                                § 7.

                                                                                       KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z 3  przedstawicieli Miejskiego Centrum  Kultury  w Bydgoszczy.
 2. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od  Organizatora.

                                                                                                                     § 8.

                                                              ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac o niskiej jakości technicznej, ukazujących treści niewłaściwe, odbieranych powszechnie za nieobyczajne oraz prac naruszających warunki konkursu lub przepisy.

7. Zarówno organizator, jak i uczestnik oświadczają, że ani oni sami, ani konkurs, nie mają żadnych powiązań z ugrupowaniami o charakterze politycznym w tym narodowym i/lub nacjonalistycznym. Konkurs i nadesłane prace nie są finansowane ze środków pochodzących od ugrupowań politycznych, narodowych lub nacjonalistycznych i, że nie będą w nich promowane i prezentowane treści polityczne, rasistowskie, ksenofobiczne, nawołujące do przemocy lub inne zakazane prawnie.  

                                                                                                                       § 9.

                                                                            PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

                                                                                                                        § 10.

                                                                                                  PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich winnej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).

3. Majątkowe prawa autorskie do fotografii przechodzą na Organizatora z momentem opublikowania zdjęcia na Facebooku w komentarzu przez Uczestnika. Tym samym Organizator nabywa prawo do dystrybucji i eksploatacji zdjęcia we wszelkich formach eksploatacji znanych w chwili opublikowania zdjęcia, w szczególności na polach eksploatacji podanych w paragrafie 5, w nieograniczonym czasie i bezpłatnie.

 

                                                                                                                   § 11.            

                                                                              REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemne reklamacje  powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

                                                                                                                     § 12.

                                                                                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.02.2024 r. i obowiązuje do 21.02.2024 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

No items found.